Disclaimer

Oneiro Apartments, hereinafter mentioned as Oneiro, hereby grants you access to www.oneiro-apartments.com ("the website") and publishes texts, images and other materials here for information at on the website is intended as non-binding and not as a concrete offer to conclude an agreement. Agreements are only concluded by accepting an offer indicated as such.

Limited liability

Oneiro makes every effort to update and/or supplement the content of the website as often as possible. Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect. The materials offered on the website are offered without any form of guarantee or claim to correctness. These materials are subject to change at any time without prior notice from Oneiro. In particular, all prices on the website are subject to typing and programming errors. No liability is accepted for the consequences of such errors. No agreement is formed on the basis of such errors. Oneiro can never accept liability for hyperlinks to websites or services of third parties included on the website.

Royalties

All intellectual property rights regarding these materials belong to Oneiro. Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without the written permission of Oneiro, except and only to the extent provided otherwise in regulations of mandatory law (such as the right to quote), unless stated otherwise in specific materials.

Other

This disclaimer may change from time to time.

Disclaimer

Oneiro Apartments, hierna te noemen Oneiro, verleent u hierbij toegang tot www.oneiro-apartments.com ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Oneiro behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

Oneiro spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Oneiro.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Oneiro nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Oneiro.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Oneiro, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.